YAYINLAR

noone Yayınlar Leave a comment  

1- Kanra G, Seçmeer G, Cengizlier R. Toksik Epidermal Nekrolizis ve Stevens Johnson Sendromu. Katkı Pediatri Dergisi 1988; 9:253-260.

2- Cengizlier J, Cengizlier R. Serebral palsi ve izlemi. Katkı Pediatri
Dergisi 1988; 9: 459-470.

3- Cengizlier R, Aydın M, Saraçlar Y. Tip II hipersensitivite reaksiyonları.
Katkı Pediatri Dergisi 1989; 11: 481-8.

4- Aydın M, Cengizlier R, Saraçlar Y. Tip III hipersensitivite reaksiyonları.
Katkı Pediatri Dergisi 1989; 11: 489-96.

5- Cengizlier R. Antihistaminik zehirlenmesi. Katkı Pediatri Dergisi 1990;
11: 247-52.

6- Kanra G, Güçsavaş M, Aydın M, Cengizlier R, Seçmeer G, Ceyhan M.
Çocukluk çağı enfeksiyonlarında intravenöz seftazidimin etkinliği. (Efficacy
of intravenous ceftazidime in childhood infections). Mikrobiyoloji Bülteni
1990; 24: 226-237.

7- Cengizlier R. Allerjik hastalıklar. Çocuk hastalıklarında güncel tanı ve
tedavi. Sarıalioğlu F, Yurdakök M, Çalıkoğlu AS, Kutluk T. (çeviri
editörleri). Ankara, Güneş Kitabevi , 1992, s:1245-1274. Çeviri:
Hathaway WE , Groothuis JR, Hay WW, Paisley JW(eds.)Current
Pediatric Diagnosis and Treatment . 10th ed. Appleton&Lange,
California,1991.

8- Göçmen A, Kiper N, Mısırlıgil Z, Cengizlier R, Şekerel B.Hipersensitivite
pnömonisi “Bir vaka nedeniyle güvercin besleyenlerin pnömonisi”. Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1992; 35: 29-35.

9- Göçmen A, Kiper N, Toppare M, Özçelik U, Cengizlier R, Çetinkaya F.
Conservative treatment of empyema in children. Respiration 1993; 60:
182-85.

10- Göçmen A, Kiper N, Özçelik U , Kaya S, Toppare M, Cengizlier R.
Çocukluk çağı tüberkülozunda kısa süreli intermittant tedavi sonuçları
(Results of short course intermittent chemotherapy in childhood
tuberculosis) Anatolian J Pediatr,1993; 2:5-9.

11- Göçmen A, Özçelik U , Kiper N, Toppare M, Kaya S, Cengizlier R.
Çetinkaya F. Short course intermiteent chemotherapy in childhood
tuberculosis. Infection 1993; 21(5):324-27.

12- Türktaş İ, Demirsoy S, Cengizlier R. Atopik bronşial astmalı hastalarda
spesifik IgE, erken ve geç kutanöz reaksiyonlar arasında ilişki. Tıp
Fakültesi Mecmuası, 1994: 47(4): 627-34.

13- Türktaş İ, Demirsoy S, Aral YZ, Göksu N, Cengizlier R. Aspirin ve diğer
nonsteroidal anti-inflamatuar ilaç duyarlılığı. Türkiye Klinikleri – Pediatri,
1994; 3(1): 25-28.

14- Cengizlier R, Tuncer A. Allerjk rinit. Yeni Tıp Dergisi. (The New J Med)
1994; 11(5): 8-14.

15- Cengizlier R, Tuncer A, Kale G. Akut infantil hemorajik ödem.
Dermatopatoloji Dergisi (The Turkish Journal of Dermatopathology) 1994;
3(1-2): 55-58.

16- Cengizlier R, Saraçlar Y, Adalıoğlu G, Tuncer A. Changes in nasal
metachromatic cells during allergen immunotherapy in children. Allergol.
Et Immunopathol, 1995; 23(3): 111-116.

17- Türktaş İ, Demirsoy S, Cengizlier R, İmir T. Kronik ürtiker-anjioödemli
hastalarda klinik ve laboratuvar bulgular ile ketotifen tedavisine cevap.
Yeni Tıp Dergisi, 1995; 12(3): 200-202.

18- Cengizlier R, Saraçlar Y, Türktaş İ, Tomaç N. Inherited elevation of
alkaline phosphatase activity in the absence of disease. Turk J Med Sci
1996; 26: 207-208.

19- Cengizlier R, Tülek N; Erhan M, Mert A. Latex allergy in a high risk group .
Turkish Journal of Medical Research 1996; 14(3):114-117.

20- Tomaç N, Saraçlar Y, Tuncer A, Adalıoğlu G, Cengizlier R. Orta şiddette
ve akut astma atağında intravenöz teofilin tedavisinin etkisi. Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Dergisi. 1996; 39:423-30.

21- Göçmen A, Cengizlier R, Özçelik U, Kiper N, Şenuyar R. Childhood
tuberculosis. A report of 2205 cases. Turkish Journal of Pediatrics. 1997;
39:149-158.

22- Cengizlier R, Saraçlar Y, Adalıoğlu G, Tuncer A. Effect of oral and inhaled
salbutamol in infants with bronchiolitis. Acta Pediatrica Japonica. 1997;
39(1):61-63.

23-Cengizlier R, Yılmaz R. Bronşiolit; Etiyoloji, tanı ve tedavi. Türkiye Klinikleri
Pediatri Dergisi. 1998; 7(1): 1-6.

24-Cengizlier R, Aycan Z. Astmada kortikosteroidlerin yeri. Türkiye Klinikleri
Tıp Bilimleri Dergisi. 1998; 18(2):85-89.

25- Cengizlier R. Sinüzitlerin fizyopatolojisi. VIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 1988 Kuşadası. Alerji ve İmmünoloji Bülteni Özel sayı; Sayı 23-25, s:34.

26-Cengizlier R. Böcek sokmaları allerjisi. Allerji ve İmmünoloji Bülteni.
Astma ve Allerjik Hastalıklar kongresi –Özel sayı. 8-10 Eylül 1999,
Samsun, Sayfa:52-56.

27-Cengizlier R, Saraçlar Y, Tomaç N. Evaluation of immunotherapy by
nasal antigen challenge . The Journal of Otolaryngology 1999; 28(4): 185-88.

28-Cengizlier R, Çalışkol Y, Vidinlisan S, Önal Z. Glucagon in the treatment
of acute asthma in children. Pediatric Asthma & Allergy and Immunology
1999; 13(4):177-81.

29-Uysal G, Cengizlier R, Güven MA, Özhan B. Hydrops of the gallbladder
associated with infection: A report of two cases. Turkish J Gastroenterol
2000; 11(1):84-87.

30-Cengizlier R, Demirpolat E, Tülek N, çakmak FN. Circulating ICAM-1
levels in bronchial asthma and the effect of inhaled corticosteroids. Annals
of Allergy, Asthma &Immunology. 2000; 84(5): 539-41.

31-Cengizlier R. Çocukluk astımında tanı sorunları. T Klin J Allergy-Asthma.
2000; 2(2): 77-81.

32-Özlü O, Kılıç A, Cengizlier R. Bilateral re-expansion pulmonary edema in
a child; a reminder. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 2000; 44(7):
884-85.

33-Bahçeci S, Cengizlier R, Kösebalaban Ö, Önal Z. Wheezing etiyolojisinde
baryumlu tanı. T Klin J Allergy-Asthma 2000; 2(3): 145-49.

34-Uysal G, Kara N, Cengizlier R, Güven A, Gülderen F, Tulunay Ö.
Ürtikeryal vaskülit ile seyreden bir enfeksiyöz mononükleozis olgusu.
T Klin Pediatri 2000; 9:174-77.

35-Cengizlier R. Allerjik hastalıklarda anti IgE antikor tedavisi. Yeni Tıp
Dergisi 2001; 18(4):234-5.

36- Cengizlier R. Sinüzit tedavisi ve yenilikler. Allerji ve İmmünoloji Bülteni
II.Astma ve allerjik hastalıklar kongresi özel sayı Ekim-2001, p:158-60.

37-Cengizlier R, Uysal G, Güven MA, Tülek N. Herpetic finger infection. Cutis
2002; 69(4): 291-92.

38-Cengizlier R. Astımda genetik ve çevresel faktörlar. Yeni Tıp Dergisi (The
New J Med).2002, 19(1): 31-33.

39- Mısırlıoğlu ED, Cengizlier R, Önal Z. Atopik çocuklarda hamamböceği
allerjisi. Yeni Tıp Dergisi (The New J Med).2002, 19(1): 15-17.

40- Cengizlier R. Besin “challenge” testi yanıltıcı olabilir mi? Yeni Tıp Dergisi (The New J Med) 2002, 19 (1): 49.

41- Cengizlier R. Rinosinüzit ve tedavisi. T Klin Allerji-Astım 2002, 4(2) :86-91.

42 – Cengizlier R, Çetinkaya E. Allerjik hastalıklarda kortikosteroidlerin moleküler etki mekanizmaları. T Klin Allerji-Astım 2002, 4:135-142.

43- Cengizlier R. Venom allerjisi. Allerji ve İmmünoloji Bülteni
X.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi özel sayı 24-27 Eylül 2002, Özel sayı , p:101-102.

44- Cengizlier R. Allerjik hastalıkların tedavisinde antihistaminik ilaçların yeri. 46.Milli Pediatri Kongresi 15-19 Ekim Mersin. Bilimsel program ve özet kitabı 2002, p: 72-73.

45- Türktas İ, Dalgıç N, Bostancı İ, Cengizlier R. Extrathoracic airway responsiveness in children with asthma-like symptoms, including chronic persistent cough. Pediatr Pulmonol. 2002; 34: 172-180.

46- Cengizlier R. Astımlı bir çocukta farklı bir öksürük nedeni. Astım Allerji İmmünoloji ( konuşma metinleri). 2003; 1 (ek1). S:208-209.

47-Mısırlıoğlu E.D, Cengizlier R. Perennial ve mevsimsel allerjik rinitli çocukların değerlendirilmesi. Astım Allerji İmmünoloji, 2003; 1(1):11-16.

48- Yılmaz Ö, Öztürk F, Bakırtaş A, Cengizlier R, Türktaş İ. Exhaled carbon
monoxide levels in children with bronchial asthma. Pediatric Asthma, Allergy &Immunology, 2003; 16(3):155-162.

49- Cengizlier R. Astımlı bir çocukta farklı bir öksürük nedeni. Vaka raporu. Yeni Tıp Dergisi, 2003; 20(4): 217-218.

50- Cengizlier R. Vizingli (hışıltılı) çocuk, ayırıcı tanı ve alt solunum yollarına bağlı nedenler. Solunum 2004; 1. Astım ve Rinit Günleri. (özel sayı),156-157.
51- Cengizlier R. Çocukta inhalasyon tedavisi. Astım Allerji İmmünoloji 2004; 2(2,1):13-14.

52-Metin A, Kibar E.A, Uysal G, Cengizlier R. Atopik dermatitli bir süt çocuğunda egzema herpeticum (nadir görülen bir komplikasyon). Türkiye Klinikleri J Pediatr 2004, 13:172-176.

53- Cengizlier R. Wheezy infant- Moleküler ve immünolojik yaklaşım. III. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi. 14-16 Nisan 2005, Hacettepe Ankara. Kongre kitapçığı, Sayfa; 124-127.

54- Cengizlier R. Astım tedavisinde yenilikler. Astım Allerji İmmünoloji- Özel sayı 2005;3 (2,1):143-146.

55- Cengizlier R, Mısırlıoğlu ED. Çocuklarda kavak poleni alerjisi: sanıldığı kadar çok mu? Astım Allerji İmmünoloji 2005;3(2):52-55.

56- Cengizlier R, Mısırlıoğlu ED. Evaluation of risk factors in patients diagnosed with bronchial asthma. Allergol Immunopathol (madr.) 2006 Jan-Feb; 34 (1):4-9.

57-Cengizlier R. Atopi riski olan çocuğa inek sütü verilebilir mi? Hayır. Astım Allerji İmmünoloji 2006;4(2,1):48-49.

58-Başıbüyük T, Özaydın E, Cengizlier R. Nasal cytology in the diagnosis and treatment of sinusitis in atopic and nonatopic children. The Journal of Otolarygology 2006; 35(4): 255-60.

59-Cengizlier R. Besin allerjisi olan süt çocuğuna yaklaşım. Güncel Pediatri 2007; 5(1): 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Kongre özet kitabı.

60-Doğancı T, Cengizlier R. Role of cow’s milk allergy in children with chronic constipation. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2007, 16:8-12.

61-Mısırlıoğlu ED, Cengizlier MR. Skin prick test results of child patients diagnosed as bronchial asthma. Allergol Immunopathol (madr.) 2007 Jan-Feb; 35 (1):21-24.

62-Cengizlier MR, Arhan E. Specific immunotherapy is effective in the prevention of new sensitivities. Allergol Immunopathol 2007; 35: 44-51.

63-Cengizlier R. Atopik marş. Astım Allerji İmmünoloji 2007;5 (3,1):106-107.

64-Sarıçoban HE, Cengizlier MR. Lateks alerjileri. Güncel Çocuk Sağlığı 2007; 1(2):233-239.

65-Cengizlier R. Çocuklarda besin alerjisi. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2007,3(9):83-88.

66-Cengizlier R. Atopik yürüyüş. Alerjik Hastalıklar ve Astım Kongresi 27 – 30 Mart 2008, İstanbul. Program bildiri ve özet kitabı s:38-39.

67- Cengizlier R. Pediatric asthma and its prevalence in Turkey. The 3rd Euro-Asian Conference on Hazardous Waste & Human Health. March 27-30, 2008, İstanbul, Turkey. Handout book, pp:4-5

68- Cengizlier R. Prenatal dönem ve allerji. XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 5-9 Kasım 2008, Acapulco otel, Girne-Kıbrıs. Astım Alerji İmmünoloji 2008;6(3,1):125-127.

69- Ersoy M, Tanalp J, Ozel E, Cengizlier R, Soyman M. The allergy of toothpaste: a case report. Allergol et Immunopathol 2008;36(6):368-70.

70- Cengizlier R. İnhalan alerjenler ve korunma. Çocukluk çağı astımı. Editör:Şekerel BE. Poyraz Tıbbi Yayıncılık, Ankara. 2009; 63-72.

71- Gülcan EM, Saf C, Çomunoğlu N, Sözübir S, Cengizlier R, Vitrinel A. Rektal kanamalı süt çocuklarında besin proteini ilişkili proktokolit:klinik, endoskopik, histopatolojik bulgular ve tedavi. Türk Ped Arş 2009; 44: 89-93.

72- Cengizlier R, Hücümenoğlu S, Ozen A, Tülin Şayli R.
Treatment of telangiectasia macularis eruptiva perstans with montelukast.
Allergol Immunopathol (Madr). 2009.doi:10.1016/j.aller.2009.03.010.

73-Cengizlier R. Kaşıntı ve tedavisi. OMU Tıp Dergisi 2009; 25 (Ek sayı 1):13.

74- Cengizlier R. Akut astım atağı patogenezi. 4. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik fibrozis kongresi. 15-18 Nisan 2009, KTU Profesör Osman turan Kongre ve Kültür :Merkezi, Trabzon.

75- Cengizlier R. Lökotrien reseptör antagonistleri. Solunum. Özel sayı. 3. Astım ve Rinit Günleri 2009; 11(1):47-48.

76- Cengizlier R. Çocuklarda astım tedavisi. In:Alerji hastalıklarında yeni ufuklar. Çocuk ve erişkinde astım ve alerji hastalıkları. ed:Kalyoncu AF. Güneş Tıp Kitabevi, Ankara , 2010,pp:77-96.

77-Cengizlier R. Astım; Epidemiyoloj, etiyoloji, patogenez. TÜSAD Akademi, 1. Burundan Akciğere Pratik Yaklaşım Kursları. 22-25 Nisan 2010, Kaya Artemis otel, Kıbrıs. Kurs kitapçığı.

78-Cengizlier R. Çocuklarda Alerjik-Non Allerjik Rinit Tanı ve Ayırıcı Tanı. 6. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi. 12-14 Mayıs 2010, The Marmara Hotel, İstanbul. Kongre Kitapçığı, 140-144.
70- Ersoy M, Tanalp J, Ozel E, Cengizlier R, Soyman M. The allergy of toothpaste: a case report. Allergol et Immunopathol 2008;36(6):368-70.

71- Cengizlier R. İnhalan alerjenler ve korunma. Çocukluk çağı astımı. Editör:Şekerel BE. Poyraz Tıbbi Yayıncılık, Ankara. 2009; 63-72.

72- Ersoy PM, Tanalp B, Ozel E, Cengizlier R, Soyman E. The allergy of toothpaste: a case report. Allergol Immunopathol 2008; 36:368-70.

73- Gülcan EM, Saf C, Çomunoğlu N, Sözübir S, Cengizlier R, Vitrinel A. Rektal kanamalı süt çocuklarında besin proteini ilişkili proktokolit:klinik, endoskopik, histopatolojik bulgular ve tedavi. Türk Ped Arş 2009; 44: 89-93.

74-Cengizlier R. Kaşıntı ve tedavisi. OMU Tıp Dergisi 2009; 25 (Ek sayı 1):13.

75- Cengizlier R. Akut astım atağı patogenezi. 4. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik fibrozis kongresi. 15-18 Nisan 2009, KTU Profesör Osman turan Kongre ve Kültür :Merkezi, Trabzon.

76- Cengizlier R. Lökotrien reseptör antagonistleri. Solunum. Özel sayı. 3. Astım ve Rinit Günleri 2009; 11(1):47-48.

Add a Comment